کرواسی (اروپا)

کشورهای اروپایی
  • پایتخت: زاگرب
  • واحد پول: کونا (HRK)
  • زبان رسمی: کرواتی
  • شهرهای مهم: پلیتویک - زاگرب