مجارستان (اروپا)

کشورهای اروپایی
  • پایتخت: بوداپست
  • واحد پول: فورینت (HUF)
  • زبان رسمی: مجاری
  • شهرهای مهم: بوداپست