مالدیو (آسیا)

کشورهای آسیایی
  • پایتخت: ماله
  • واحد پول: روفیه مالدیو (MRF)
  • زبان رسمی: دیوهی
  • شهرهای مهم: ماله