گروه جاذبه: تفریحی

کشورها:

شهرها:

کاخ پادشاهی بانکوک، قلب پادشاهی تایلند

تاج محل